مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد علی
نام خانوادگی:شیخ شعاعی اختیار آبادی
شهرت:شیخ شعاعی
پست الکترونیک:mashoaei@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه

زندگینامه ایشان بزودی ثبت خواهد شد