سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
محقق  
1383/01/01 
1384/01/01 
پژوهشی 
همکاری 
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
محقق 
1383/01/03 
1384/01/01 
علمی تحقیقی